ชง 5โจทย์เปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

เสวนา “TEP FORUM 2022 ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคตครู “นักวิชาการทีดีอาร์ไอ และนักการศึกษาภาคเอกชน ชงข้อเสนอ 5 โจทย์สำคัญ เพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย “คุณหญิงกัลยา” รับจะนำไปตกผลึกขับเคลื่อนต่อ

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น – มีการจัดงาน TEP FORUM 2022 ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต โดยได้มีการนำเสนอสรุปผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญ เพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย ต่อคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)

โดยนายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน จังหวัดระยอง กล่าวว่า ในส่วนของความหวังการปฏิรูปการศึกษาจากพื้นที่นั้น ขณะนี้โรงเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศล้วนแต่พบเจอกับปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ปัญหาระหว่างชายแดน เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งก็ไม่ได้มีความย่อท้อ แต่ช่วยเหลือกันในการจัดการศึกษาในตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ทั้งนี้กลุ่มโรงเรียนพลังบวกได้มีการระดมความคิด เพื่อที่จะเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ดังนี้ ศธ.ควรเน้นให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักอย่างเป็นรูปธรรม และมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมที่ชัดเจนและจริงจัง ศธ.ควรจะเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและจังหวัดมีอิสรภาพในการบริหารการศึกษาด้วยตนเองทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารงานทั่วไป สร้างความร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนตามความจำเป็นและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน รวมถึงการให้อิสระสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการเรียน

และยังต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูป การวัดผลประเมินผลก็ต้องสอดคล้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อตัวนักเรียน และให้หน่วยงานต่างๆ มีบทบาทในเชิงบวกสนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นหลักในการปฏิรูปการศึกษาด้วยตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.