อว. จับมือ กองทัพไทยส่ง ‘ทหาร’ ไปเรียน ‘ไซเบอร์’

22 มี.ค.65-นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ร่วมกับ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ลงนามความร่วมมือ การจัดสรรทุนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพไทยให้มีศักยภาพสูง

เป็นกำลังของชาติ สร้างความพร้อมในการป้องกันและพัฒนาปฏิบัติการทางไซเบอร์ หรือความมั่นคงให้ทันต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยนายเอนก กล่าวตอนหนึ่งว่า ความร่วมมือระหว่าง อว. กับกองบัญชาการกองทัพไทยนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมพลังของ

2 หน่วยงานในการกำหนดอนาคตของประเทศในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ เพราะเรากำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นคำถามสำคัญสำหรับ อว. ว่าเราจะรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลาย

ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนากำลังคนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนา ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ศิลปวิทยาการที่ทันสมัยจากต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรที่เปี่ยมความรู้ ในขณะเดียวกันก็รู้เท่าทันอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

“ความสำคัญของการให้ทุนจึงไม่ใช่เพียงแค่ไปเรียนวิชาการ แต่ผู้รับทุนต้องสามารถทำหน้าที่เสมือนหน่วยข่าวกรองของประเทศไทยในต่างประเทศ เพื่อให้มีศักยภาพในการนำความรู้มาต่อยอด เป็นกำลังสำคัญของชาติ ทำให้ประเทศและสังคมดีขึ้น เก่งขึ้น“รมว.อว.กล่าว

ด้านพล.อ. เฉลิมพล กล่าวว่า การคุกคามด้านไซเบอร์เป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งถูกนํามาใช้ในสังคมปัจจุบัน ทําให้ฝ่ายที่ถูกโจมตีเกิดความเสียเปรียบในสมรภูมิการรบ กองทัพไทยจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับภัยคุกคาม รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทางไซเบอร์ กองทัพไทยจึงต้องพัฒนากําลังพลให้มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การที่กองทัพไทยได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก อว.จะช่วยให้สามารถพัฒนากําลังพลให้มีความรู้ความสามารถเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.