ซีพีเอฟ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 หมื่นไร่

เพราะธรรมชาติทั้งป่า ทะเล ล้วนเป็นต้นกำหนดแหล่งอาหารของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จึงให้ความสำคัญต่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าต้นน้ำและป่าชายเลน ซึ่งปีนี้ดำเนินการเข้าสู่ระยะที่สอง ในการร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานของการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ โดยได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ทั้งป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบัน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยไปแล้วรวมมากกว่า10,000 ไร่ พร้อมกันนี้ มีการติดตามและประเมินผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ พบว่าโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลนที่บริษัทฯดำเนินการ ส่งผลเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

ซีพีเอฟ ติดตามและประเมินผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลน รวมทั้งโครงการที่ต่อยอดจากการปลูกป่า ทั้งการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน และการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published.